За нас / Устав

 • Сдружение

 • Устав

 • Членове

 • Управителен съвет

 • Членство в ПФБ

 • Партньори

 •  

  УСТАВ

  НА

  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

  „ПЕЖО ФЕНС БЪЛГАРИЯ”

   

  Приет на учредително събрание,

  състояло се в гр. Стара Загора

  на 01 Март 2013 г.

   

   

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Статут

   

  Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

  (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

  (3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

  (4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

   

   Наименование

   

  Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „Пежо Фенс България”, което се изписва на латиница “Peugeot Fans Bulgaria”.

  (2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.

  (3) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

   

   Седалище и адрес на управление

   

  Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: гр. Стара Загора, община Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев”  № 142 ап. 2

   

   Срок

   

  Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

   

   Определяне на дейността

   

  Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в обединяване и подпомагане на членовете си и други граждани, чрез подпомагане на техните потребности, свързани с автомобилизма като цяло и автомобилите с марка „Пежо” в частност.

   

   Основни цели на Сдружението

   

  Чл. 6. Основни цели на Сдружението са: 

  1. Насърчаване на интереса и разширяване на знанията и уменията на членовете на Сдружението и други граждани към автомобилизма, автомобилната техника и автотуризма.

  2. Задоволяване на потребностите на всички граждани за информация, свързана с автомобилите с марка Peugeot от общо и техническо естество, както и обмяна на опит между гражданите.

  3. Организиране на всякакъв вид обществени прояви за членовете и други граждани, свързани с автомобилизма и марката Peugeot, като всички те не са на политическа или верска основа.

  4. Придобиване и разширяване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране на автомобили, с цел повишаване културата на водачите на моторни превозни средства и превенция на пътно-транспортните произшествия.

  5. Осигуряване на преимущества и привилегии за членовете на Сдружението при закупуване на стоки и услуги от дружества и организации, партниращи си със Сдружението.

  6. Кандидатстване и участие в различни програми и инициативи на други организации и обществени структури.

  7. Съдействие за оптимално решаване на възникнали обществени проблеми. 

   

   Средства за постигане на целите на Сдружението

   

  Чл. 7. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:

  1. Предоставяне на информация и обучение в областта на автомобилните технологии, нововъведения и автомобилните спортове.

  2. Контакт с официалните представители на марката Peugeot за България, както и обмяна на опит и информация с автомобилни и фенклубове от страната и чужбина.

  3. Създаване на необходимата информационна структура на клубното движение за възможно най-пълното обезпечение интересите на почитателите на марката Peugeot.

  4. Установяване и осъществяване на постоянен контакт с официалните вносители на марката Peugeot за България, магазини и сервизи, поддържащи и търгуващи с резервни части за автомобилите с марка Peugeot с цел осигуряване на оперативна информация и привилегии при обслужването на автомобилите на членовете на Сдружението.

  5. Организация и провеждане на срещи с ръководители на различни нива при официалните представители на Peugeot за страната, както и с личности, допринасящи за повишаване имиджа на марката Peugeot в България и чужбина.

  6. Организация на общуването на почитателите на марката Peugeot посредством официалната страница на Сдружението в Интернет.

  7. Постоянна поддръжка и развитие на официалната Интернет страница на Сдружението, а също така подготовката на информационни бюлетини и други печатни издания, явяващи се официални органи на Сдружението.

  8. Организация на съвместни участия с вносителите на автомобилите Peugeot в рекламни кампании, промоции и тестове на различни модели автомобили от марката.

  9. Провеждане на събрания и сбирки на членовете на Сдружението и други мероприятия, в това число спортни състезания, с цел популяризиране на автомобилният спорт и марката Peugeot и обединяване на нейните фенове.

  10. Привличане на нови членове, почитатели на автомобилите с марка Peugeot и одобряващи целите и идеите на Сдружението.

  11. В сферата на своята дейност провеждане на конкурси и анкети, както и определяне на награди за участниците.

  12. Всякаква друга спомагателна дейност, непротиворечаща на нормативната база в Република България и международното право.

   

  Предмет на дейност на Сдружението

   

  Чл. 8. (1) Предметът на дейност на Сдружението е постоянна поддръжка и развитие на неговата официалната Интернет страница, популяризиране на автомобилния спорт и марката Peugeot в частност, организиране и провеждане на екскурзионни автомобилни пътувания и други мероприятия с цел информиране, обмяна на опит, представяне и обучение в областта на автомобилизма и автомобилите с марка Peugeot, както и сбирки с развлекателна насоченост, целящи обединяване на приятелите на марката и популяризиране на Сдружението.

  (2) Сдружението може да извършва спомагателна стопанска дейност, само ако тя е свързана с предмета на дейността, посочен в предходната алинея, и като използва прихода от тази спомагателна стопанска дейност за постигане на определените от Устава на Сдружението цели.  

   

  II. ЧЛЕНСТВО

   

  Членски права и задължения

   

  Чл. 9. (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

  (2) Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

  (3) Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

   

  Чл. 10. Всеки член на Сдружението има право:

  1. да участвува в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

  2. да бъде избиран в неговите органи на управление;

  3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;

  4. да бъде информиран за дейността на Сдружението и да получава информация по счетоводния баланс;

  5. да се ползува от имуществото на Сдружението само до колкото това е необходимо за осъществяване на целите на Сдружението;

  6. да се ползува от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на Устава;

  7. да привлича спонсори, дарители и други заинтересовани физически и юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за осъществяване на целите на Сдружението;

  8. да разработва и реализира програми, проекти и мероприятия, свързани с целите на Сдружението;

   

  Чл. 11. Всеки член на Сдружението е длъжен:

  1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

  2. да популяризира и защитава целите и идеите на Сдружението; 

  3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;

  4. да насърчава единството между членовете на Сдружението и да не допуска разделение на верска, етническа, расова или регионална основа.

   

  Чл. 12. Членските права, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

   

  Чл. 13. За задълженията на Сдружението, членовете носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав годишен членски внос, и кредиторите на Сдружението нямат право да предявяват права към личното имущество на членовете над този размер.

   

   Придобиване на членство

   

  Чл. 14. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

   

   Прекратяване на членство

   

  Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

  1. с едностранно волеизявление до Управителния съвет;

  2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

  3. с изключване;

  4. с прекратяването на юридическото лице - член на Сдружението;

  5. при незаплащане на годишния членски внос в срок.

  (2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с изискванията на Устава. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението в 1- (едно-) месечен срок от съобщаването му на заинтересованите страни. Общото събрание е длъжно да се произнесе по жалбата в 1- (едно-) месечен срок от датата на постъпване на жалбата. При непроизнасяне на Общото събрание в предвидения срок, членството се възстановява.

  (3) При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски и заплатения годишен членски внос на напускащия член.

  (4) При прекратяване на членството в случаите по ал. 1, т. 1, 3 и 5, прекратилият участието си член може да кандидатства отново за членство не по-рано от 6 (шест) месеца след датата на прекратяването. 

   

  III. ИМУЩЕСТВО

   

  Имущество

   

  Чл. 16. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

   

   Източници на средства на Сдружението

   

  Чл. 17. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на годишен членски внос. Годишният членският внос е в размер на 50 (петдесет) лева и се заплаща авансово в срок до 20 Декември на предходната година. Новоприетите членове са длъжни да заплатят годишен членски внос в срок до една седмица след датата на съобщаване на решението на Общото събрание. За текущата година те заплащат пълен размер на членския внос ако са одобрени преди 30-ти Юни или 25 лв. (двадесет и пет лева), ако са одобрени след тази дата.

  (2) По решение на общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство най-малко 67% (шестдесет и седем на сто) от членовете на Сдружението.

  (3) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения и завещания от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава средства по целеви програми и проекти. Средствата се управляват и разходват по ред определен от вътрешните актове на Сдружението с решение на Общото събрание.

   

   Спомагателна стопанска дейност

   

  Чл. 18. (1) Сдружението може да извършва следната спомагателна стопанска дейност, свързана с основния му предмет, като ще ползва приходите само за постигане на целите на Сдружението:

  1. Издателска и рекламна дейност;

  2. Представителство, посредничество и агентство;

  3. Консултантски услуги;

  4. Производство на аудио и видео материали.

  (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

  (3) Сдружението не разпределя печалба от спомагателната стопанска дейност.

  (4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

   

   Покриване на загуби

   

  Чл. 19. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство най-малко 67% (шестдесет и седем на сто) от членовете на Сдружението. 

   

  IV. УПРАВЛЕНИЕ

   

  Органи на Сдружението

   

  Чл. 20. Органите на Сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

   

  Състав на Общото събрание

   

  Чл. 21. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. 

   

  Представителство в Общото събрание

   

  Чл. 22. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

  (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

  (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени  за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

  (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

  (5) Пълномощниците могат да представляват не повече от трима члена на Общото събрание.

   

  Компетентност на Общото събрание

   

  Чл. 23. Общото събрание:

  1. изменя и допълва Устава на Сдружението;

  2. приема други вътрешни актове;

  3. преобразува и прекратява Сдружението;

  4. приема и изключва членове;

  5. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

  6. назначава и освобождава регистрирани одитори;

  7. одобрява годишния финансов отчет;

  8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

  9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

  10. взема решение за откриване и закриване на клонове;

  11. взема решение за участие в други организации;

  12. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

  13. приема бюджета на Сдружението;

  14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

  15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

  16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;

  17. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

   

   Провеждане на Общо събрание

   

  Чл. 24. (1) Общото събрание се провежда веднъж годишно. Първото общо събрание може да се проведе най-късно до 3 (три) месеца след учредяване на Сдружението.

  (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по искане на най-малко 33% (тридесет и три на сто) от членовете на Сдружението – извънредно Общо събрание.

   

   Свикване на Общото събрание

   

  Чл. 25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на най-малко 33% (тридесет и три на сто) от членовете на Сдружението.

  (2) Ако в срок от четиринадесет дни от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

  (3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в интернет страницата и/или форума на Сдружението и изпратена по електронна поща до всички членове на Сдружението. 

  (4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

  (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

   

  Право на сведение

   

  Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в интернет страницата и/или форума на Сдружението най-късно до датата на публикуване и изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

   

   Списък на присъстващите

   

  Чл. 27. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

  (2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

   

  Кворум

   

  Чл. 28. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от 50% (петдесет на сто) от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, което се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

   

  Право на глас

   

  Чл. 29. Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

   

   Конфликт на интереси

   

  Чл. 30. Член или негов представител на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

  1. предявени искове срещу него.

  2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.

  3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

  4. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства решения.

   

  Мнозинство

   

  Чл. 31. Всички решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на тези, за които се изисква мнозинство най-малко 67% (шестдесет и седем на сто) от всички членове съгласно Устава на Сдружението.

   

  Решения

   

  Чл. 32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

  (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

   

  Протокол

   

  Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

  (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание, както и копия от пълномощните.

  (3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

   

   Управителен съвет

   

  Чл. 34. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. 

  (2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 1 (една) година.

  (3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на Сдружението.

  (4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

  (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

   

   

   Права и задължения на Управителния съвет

   

  Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

  (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

  (3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател от членовете си. 

  (4) Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението.

  (5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

  (6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.

  (7) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.

  (8) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

  (9) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

  (10) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

  (11) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

   

   Кворум и мнозинство

   

  Чл. 36. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

  (2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

  (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или видео връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

  (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

  1. съществена промяна на дейността на Сдружението.

  2. съществени организационни промени.

  3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

  4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

   

  Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

   

  Отговорност на членовете на Управителния съвет

   

  Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.

  (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

   

  Председател на Управителния съвет

   

  Чл. 39. (1) Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението пред всички трети лица и държавните органи.

  (2) При необходимост, Председателят може да упълномощи друг член на Управителяния съвет с правата си по предходната алинея. Упълномощаването става задължително в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

   

  Касиер

   

  Чл. 40. (1) Управителният съвет избира извън своите членове касиер на Сдружението за срок от 2 (две) години.

  (2) Касиерът: 

  1. Стопанисва средствата, които влизат в касата на Сдружението; 

  2. Отчита дейноста си пред Управителния съвет;

  3. Не може да се разпорежда със суми по-големи от 500,00 лв. (петстотин лева) без изричното писмено съгласието на Управителния съвет. 

  4. Не може да заприходява суми по-големи от 500,00 лв. (петстотин лева) без съгласието на Управителния съвет с оглед произхода на средствата.

   

  Възнаграждение на членовете на Управителния съвет и Касиера

   

  Чл. 41. Членовете на Управителния съвет и Касиера не получават възнаграждение за извършваната от тях дейност.

   

  V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

   

  Документи по годишното приключване

   

  Чл. 42. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи. 

   

  Съдържание на отчета за дейността

   

  Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

   

   Назначаване на независими одитори

   

  Чл. 44. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

  (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

   

   Приемане на годишното приключване

   

  Чл. 45. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

   

   Задължителна отчетна информация

   

  Чл. 46. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

   

   Дивиденти

   

  Чл. 47. Сдружението не разпределя печалба.

   

   Книги на дружеството

   

  Чл. 48. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

  (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица. 

   

  VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

   

  Основания за прекратяване

   

  Чл. 49. Дружеството се прекратява:

  1. по решение на Общото събрание.

  2. при обявяването му в несъстоятелност.

  3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи. 

   

  VII. ЛИКВИДАЦИЯ

   

  Чл. 50. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

  (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

  (3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя между членовете на Сдружението към момента на равни части.

  (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото. 

   

  VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  Чл. 51. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   

  Чл. 52. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

   

  Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „Пежо Фенс България”, състояло се на 01 Март 2013 г. в гр. Стара Загора, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.